Hôm nay: 02/08/2014 05:25 (giờ VN)
Ngày DL / /
Non cao ai đắp mà cao
Sông sâu do bởi ai đào mà sâu?