Hôm nay: 21/11/2014 11:03 (giờ VN)
Ngày DL / /
Thương ai củ ấu cũng tròn
Không thương quả bồ hòn cũng vuông