Tìm hiểu bùa ngãi
Thông thường, những nhà tướng số lại giỏi luôn cả bùa lẫn ngãi và chính bùa ngãi là động cơ chính thúc đẩy những con người đăng gặp thất bại.

Trang 1