Tướng Pháp Ảo Bí
Không riêng gì với các nhà Hiền Triết Đông Phương, mà cả Tây Phương, khi thiết lập một triết thuyết, điều phải căn cứ vào vũ trụ quan.

Trang 1